Historielaget ble stiftet 28.09.2011, og har vært en undergruppe i Langangen Velforening. På årsmøtet til Velforeningen og Historielaget den 24.02.2016,

ble det besluttet at Historielaget går ut av Langangen Velforening og fortsetter som et selvstendig lag.

Styret for 2015 tok gjenvalg og fortsetter til Historielaget`s årsmøte i feb. 2017.

Vi vil minne om Historielaget`s vedtekter, pkt. 1 og 2.:

1 – Formål.         Langangen Historielag har til formål å vekke interesse for, og spre kunnskap

                           om bygdas historie.

  Laget skal arbeide for vern av gamle minner fra bygdekulturen, enten det

                            består av muntlig tradisjon, gjenstander eller faste kulturminner.   

2 – Aktiviteter.   Lagets oppgaver er:

                            - Innhente og samle lokalhistorisk materiale.

                            - Bygge opp et digitalt arkiv.

                            - Medvirke til vern av lokale kulturminner.

                            - Arrangere kulturhistoriske samlinger og tilstellinger.

Historielaget er godt i gang med digitalisering og arkivering av bilder, og det arbeidet vil fortsette videre fremover. Andre aktiviteter dukker også opp, og vi trenger aktive medlemmer som gjerne kan delta på forskjellige områder.

Som et selvstendig lag er vi avhengig av økonomisk frihet til å jobbe med ting, og en medlemskontigent vil være et kjært bidrag til dette.

På styremøtet 09.mars 2016 ble styret enige om en medlemskontigent på:

                           Kr. 100,- pr. år.     Giro vist nedenfor.

                  Kan også betales til vår kasserer:  Gudveig Hagen.

faktura historielaget    

 

                       Alle medlemmer er hjertelig velkommen.

                    For styret i Langangen Historielag,  Hans Jakob Sigurdsen